logo

onze kernwaarden

onze kernwaarden

ethisch gedrag

Ons persoonlijk gedrag moet respectvol en eerlijk zijn, de integriteit en eerlijkheid van elke werknemer moet onbetwistbaar zijn.

sociaal burgerschap

We streven naar respectvolle en maatschappelijk verantwoorde relaties met onze collega’s en zakenpartners. We houden ons aan de principes van de Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en de Fundamentele Principes en Rechten op het Werk van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Dit betekent:

  • Verbod op kinderarbeid: We nemen geen mensen in dienst die de leerplichtige leeftijd of de minimumleeftijd voor tewerkstelling nog niet hebben bereikt. Daarnaast weigeren we samen te werken met bedrijven die gebruik maken van kinderarbeid.
  • Medewerkers menselijk behandelen: We veroordelen en tolereren geen dwangarbeid, fysieke mishandeling of enige vorm van beledigend gedrag gericht tegen werknemers of degenen met wie we zaken doen.
  • Bijdragen van werknemers waarderen: We zorgen voor eerlijke beloningen, moedigen persoonlijke en professionele ontwikkeling aan en stimuleren effectieve communicatie op alle niveaus van de organisatie.
  • We moedigen voortdurende ontwikkeling en training aan: We streven ernaar om elke werknemer te helpen zijn of haar hoogste potentieel te bereiken.

diversiteit

We omarmen de diversiteit aan vaardigheden, capaciteiten, achtergronden en ervaringen die elke werknemer in ons bedrijf inbrengt. We verbieden discriminatie, intimidatie, pesten en andere oneerlijke praktijken ten strengste. We werven aan zonder rekening te houden met ras, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, religie, afkomst, handicap of enige andere wettelijk beschermde status.

gezondheid en veiligheid

We houden ons aan vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen om het welzijn van onze werknemers, bezoekers, contractors en het publiek te waarborgen. Er werden systemen geïmplementeerd die een positieve veiligheidscultuur stimuleren. Er wordt verwacht dat iedereen het veiligheidsbeleid naleeft en alle relevante veiligheidssystemen gebruikt.

Om een respectvolle en beleefde omgeving te behouden, wordt gevraagd elke handeling of gedrag te melden dat op een gewelddadige of mogelijk gewelddadige manier schade kan berokkenen aan werknemers. Drugsmisbruik heeft een negatieve invloed op jouw prestaties, creëert veiligheidsrisico’s en brengt risico’s met zich mee voor jou, je collega’s en anderen. Daarom sterven we naar een werkplek zonder misbruik van middelen. Het misbruik van medicijnen, alcohol en het gebruik van illegale drugs op de werkplek of op een manier die uw vermogen om je taken uit te voeren beïnvloedt, is ten strengste verboden.

vertrouwelijkheid

We gaan vertrouwelijk om met informatie over ons bedrijf, onze werknemers en de bedrijven waarmee we samenwerken. Behandel vertrouwelijke informatie met dezelfde zorg die je zou geven aan je persoonlijke informatie en onthul deze niet aan onbevoegden, zowel binnen als buiten de werkomgeving, tenzij dit wettelijk verplicht is.

natuurbehoud

We zetten ons in om de menselijke en natuurlijke omgeving te beschermen door vervuiling te voorkomen, recycleren te bevorderen, duurzaam gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen en afval te minimaliseren. We verwachten van werknemers dat ze de natuurlijke omgeving met respect behandelen.